Приказ Министерства образования и науки ПК от 05.10.2017 г. № СЭД-26-01-06-967